Izbran članek:
Lesna biomasa
 
Seznam člankov:
[19] [SI-18] [DE-1]
stran: 1 / 2 | skupaj zapisov: 19

[SI] Akcija!! Hrastov sod 440l
[SI] Raba lesa v Sloveniji
[SI] Vzdrževanje lesenih fasad
[SI] Nadstreški, pergole in paviljoni
[SI] Vonj po lesu
[SI] Zašcita lesa pred zimo
[SI] Kako nad madeže, praske, razpoke
[SI] Lesna biomasa
[SI] Stabilen, trden in odporen parket
[SI] Lahko bi bil vecen
Vpisal: Kajote - J.K.
Clanek: VECER - Kvadrati

Tudi v našem podjetju skrbimo za okolje in odpadke, ki nastanejo uporabimo kot lesno biomaso za segrevanje....

Lesna biomasa

Male kurilne naprave na biomaso omogocajo kontrolirano zgorevanje in so glede na stopnjo ugodja že enakovredne napravam na kurilno olje in plin. Predstavljamo osnovne smernice za nacrtovanje kotlovnice za sodobne avtomatizirane kotle na pelete in sekance.Lesna biomasa je s svojo ceno vsekakor konkurencna ostalim energentom.
�Gozdovi pri nas pokrivajo približno 60 odstotkov površin. Pri tem ne smemo prezreti, da je energetska odvisnost Slovenije od uvoza fosilnih goriv preko 50 odstotkov, zato je lesna biomasa kot gorivo s svojo ceno vsekakor konkurencna ostalim energentom. Prav tako ne smemo pozabiti še na okoljski vidik rabe lesne biomase, ki je CO2 nevtralna. To pomeni, da pri njenem zgorevanju nastane enaka kolicina CO2 kot pri razgradnji v naravi.

"Dolocitev prave moci kotla

�Dolocitev ustrezne moci kotla je pomembna za ekonomicno delovanje kotla. V primeru novogradnje potrebujemo natancen izracun potrebne moci, prav tako je treba upoštevati pripravo tople sanitarna vode. Za poletni cas je priporocljiva uporaba sprejemnikov soncne energije.

Predimenzionirana kurilna naprava ne dosega želenih letnih ogrevalnih izkoristkov. Glede na naše klimatske razmere je kotel polno obremenjen pet dni v letu, polovico kurilne sezone pa obratuje s 60% obremenitvijo.

Moc kurilne naprava je zato treba dolociti na osnovi toplotnih izgub stavbe, pri cemer je treba upoštevati veljavne predpise. V primeru zamenjave obstojecega ogrevalnega sistema je priporocljivo izvesti sanacijo ovoja stavbe (izboljšati toplotno zašcito), saj tako zmanjšamo potrebno toplotno moc objekta in s tem tudi porabo goriva.

Osnovne zahteve za dober kotel so:

* nadzor kolicine goriva (kakovost in sestava goriva),

* avtomatski vžig,

* locen nadzor primarnega in sekundarnega zraka,

* vroca zgorevalna komora in velika turbulenca,

* ustrezen varnostni sistem za preprecevanje povratnega ognja v zalogovnik goriva,

* avtomatsko in enostavno cišcenje toplotnega prenosnika in odstranjevanje pepela,

* daljinski nadzor in jasen prikaz vseh parametrov obratovanja kotla.

"Priprava tople sanitarne vode

�Kombinacija kotla na biomaso in sprejemnikov soncne energije omogoca poleg ogrevanja prostorov tudi pripravo tople sanitarne vode v poletnem casu. Tako v poletnih mesecih kotel na biomaso izklopimo, za toplo sanitarno vodo pa skrbi solarni sistem (slika 1). Ker se izognemo obratovanju kotla pri nizkih obremenitvah, je izguba energije manjša, prav tako emisije. V prehodnih obdobjih lahko soncno energijo uporabimo za ogrevanje prostorov. To velja predvsem za nizkoenergijske hiše z vgrajenim nizkotemperaturnim ogrevalnim sistemom in primernim hranilnikom toplote. Ta v zimskem obdobju služi za izravnavo nihanj pri razlicnih toplotnih obremenitvah kotla (konice, obratovanje kotla pri nizkih obremenitvah).

Velikost hranilnika toplote znaša 50 litrov za 1 kW moci kotla. Za kotel moci 20 kW tako potrebujemo hranilnik toplote s prostornino 1000 litrov. Namesto samostojnega hranilnika toplote za kotel in locenega grelnika sanitarne vode vgradimo skupni hranilnik toplote.

"Zahteve za kotlovnico

�Kotlovnica za kotle na sekance in pelete mora biti iz varnostno požarnih razlogov locena od zalogovnika. Ko planiramo kotlovnico, moramo predvideti dovolj prostora za dnevna opravila, vzdrževanje in morebitna popravila. Najvec prostora zahteva zamenjava podajalnega polža. Sodobno kotli imajo avtomatsko cišcenje prenosnika toplote, zato dodaten prostor ni potreben.

"Hrup

�Kotli na lesno biomaso, ki niso ustrezno vgrajeni, lahko povzrocajo motec hrup. Viri hrupa so predvsem dozirni sistem za gorivo in ventilatorji za zrak in dimne pline. Upoštevati moramo sledece, ce se želimo hrupu cim bolj izogniti:

* spalnica naj ne bo neposredno nad kotlovnico,

* v primeru novogradnje naj bodo betonska tla kotlovnice locena od sten zalogovnika z elasticnim polnilnim materialom,

* vsi stiki med stenami in tlemi naj bodo zvocno izolirani (kjer dozirni polž prehaja iz zalogovnika v kotlovnico),

* pred nakupom opreme se je treba pri proizvajalcu zanimati, kakšni so predvideni ukrepi za znižanje hrupa na najmanjšo možno mero,

* ce je možno, obišcite referencne objekte in poslušajte hrup med obratovanjem kotla (kotli se glede hrupa precej razlikujejo).

Hrup lahko povzroci tudi dostava goriva, vendar se lahko problemu izognemo z ustrezno izbiro lokacije zalogovnika in izbiro casa dobave.

"Privlacni tudi zaradi emisij

�Hektar gozda vsako leto proizvede med 10.000 do 40.000 kWh za ogrevanje uporabne energije, kar zadostuje za ogrevanje vec družinskih hiš. Za obmocja, kjer je dostavo lesa težko organizirati, so posebno primerni lesni peleti. Njihova visoka energijska vrednost in zanesljivost kvalitete goriva ter enostavno ravnanje z njimi zagotavljajo ekonomsko upravicenost nakupa in dobave. Avtomatizirani kotli na pelete in sekance so posebno primerni v kombinaciji s sprejemniki soncne energije za pripravo tople sanitarne vode.

Ko primerjamo vplive na okolje, je treba upoštevati poleg emisij kotla tudi emisije, ki nastajajo pri proizvodnji in prevozu goriva ter drugimi procesi (na primer izdelava in odstranitev kotla). Primerjava emisij pokaže, da se peleti najbolj izkažejo pri emisijah CO2 in CO. V primeru emisij SO2 so peleti veliko boljši od kurilnega olja, v primerjavi z zemeljskim plinom pa manj. Skupne emisije prahu so višje kot pri kurilnem olju in plinu, vendar še vedno zelo nizke. "

"Osnovne smernice

�Pri nacrtovanju ogrevalnega sistema na lesno biomaso je potrebno poznavanje dolocenih tehnicnih informacij:

- sistem potrebuje nekoliko vec prostora za kotlovnico in hranilnik toplote;

- dostop za vozilo, ki dobavlja gorivo, mora biti enostaven. Doloceno prednost pri tem ima novogradnja, saj lahko te zahteve upoštevamo že v fazi nacrtovanja. Kljucnega pomena je tudi, da projektant ogrevalnega sistema že v tej fazi projekta sodeluje z arhitektom;

- zagotovitvi zanesljivega vira lesne biomase je treba posvetiti kar precej pozornosti. Pri nas je že kar nekaj kakovostnih ponudnikov lesne biomase (lesnih sekancev in peletov). Za vzpostavitev pravega trga pa potrebujemo še nekaj casa, da bodo razmere bolj stabilne;

- avtomatski kotli potrebujejo vec vzdrževanja od kotlov na olje ali plin. Zato je dobro vedeti vnaprej, kakšne aktivnosti bodo potrebne glede cišcenja kotla in odstranjevanja pepela.

- za primerjavo gospodarnosti razlicnih ogrevalnih sistemov je zelo uporabna racunska metoda po nemškem standardu VDI 2067. Z uporabo racunskega modela je možno izracunati skupno ceno ogrevanja in primerjati med seboj razlicne alternative.


Bojan Grobovšek
[SI] Napišite članek in nam ga pošljite!
[DE] Ihr Artikel
[IT] Vostro Articolo
Prijava
V ambientu naše turisticne kmetije, s pridihom preteklosti, v kraju kjer sta še tišina in mir doma, kjer nas zjutraj prebuja petelinje petje...

...vas vabimo, da nas obišcete in preizkusite naše dobrote - jedi naših babic in dedkov, kulinariko Prlekije in Pomurja...

... da preizkusite ce podkev še sreco nosi, da obudite spomine, ki vam nekaj pomenijo in da vikende preživite drugace - po domace! Turisticna kmetija: Na koncu vasi - Prlekija
V ambientu naše turisticne kmetije, s pridihom preteklosti, v kraju kjer sta še tišina in mir doma, kjer nas zjutraj prebuja petelinje petje... ...vas vabimo, da nas obišcete in preizkusite naše dobrote - jedi naših babic in dedkov, kulinariko Prlekije in Pomurja... ... da preizkusite ce podkev še sreco nosi, da obudite spomine, ki vam nekaj pomenijo in da vikende preživite drugace - po domace!

Za izbiro klikni sliko